تمدید زمان برگزاری همایش/ بهار 1402
16 بهمن 1401
تمدید زمان برگزاری همایش/ بهار 1402

براساس نظر کمیته علمی، زمان برگزاری همایش به 21 و 22 خردادماه 1402 موکول گردیده بنابراین، پژوهشگران محترم تا 5 خردادماه می توانند مقالات خود را در سامانه بارگزاری نمایند. 

دبیرخانه همایش بین المللی معارف نبوی و چالش های جهان امروز 

login