انتشار چکیده ها و مقالات کامل برگزیده
1402-12-28
تاریخ شروع کنفرانس
1402-03-21 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1402-03-21 19:00