بزرگراه شهید همت غرب - دهکده المپیک - میدان ورزش - دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی - دبیرخانه همایش: 48393724  https://pkctw.atu.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.