تشویق مقالات برگزیده همایش
10 مهر 1401
تشویق مقالات برگزیده همایش

با تصویب کمیته علمی همایش، مقالات برگزیده در قالب مقاله کامل(Full Paper) در پایان همایش، پس از طی روند داوری در اسرع وقت در نشریات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه منتشر خواهند شد. همچنین این مقالات مورد تشویق مالی و پرداخت هزینه‌های انتشار قرار خواهند گرفت.

login